Sivusto ei toimi oikein koska javascript ei ole käytössä. Ota javascript käyttöön selaimessasi. Ohjeet »

CPQ Terminology

CPQ-työkalu
Tarkoittaa ohjelmistoa, jolla konfiguroidaan (configure), hinnoitellaan (price) ja tarjotaan (quote) massaräätälöitäviä tuotteita ja palveluita. CPQ-työkalusta käytetään joskus myös termejä tuotekonfiguraattori tai myyntikonfiguraattori.
Data
Asiakkaalla olevaa tuotteisiin, palveluihin, niiden välisiin säännöstöihin tai prosesseihin liittyvää tietoa, joka esiintyy numeroina, tekstinä tai kuvina. Tuotteeseen liittyvä data toimii tuotemallin pohjana, ja se syötetään CPQ-työkaluun työkalun rakentamisvaiheessa. Dataa ylläpidetään joko CPQ-työkalussa tai siihen integroiduissa muissa tietojärjestelmissä. Kts. myös ”Tuotetieto”.
Dokumenttien generointi
CPQ-työkalujen ominaisuus, jonka kautta työkalu automaattisesti luo tehtyjä myyntivalintoja vastaavia tarjous-tilausprosessissa tarvittavia dokumentteja, kuten erilaisia teknisiä ja kaupallisia dokumentteja tarvittavine liitetietoineen.
Dynaamisesti generoituva
Viittaa johonkin myyntivalintojen tuloksena automaattisesti muodostuvaan asiaan, kuten tuotetta havainnollistavaan kuvaan, hintatietoon tai dokumentteihin.
Järjestelmäintegraatio
Viittaa CPQ-työkalun ja siihen liittyvien muiden tietojärjestelmien välisiin integraatioihin, jolloin CPQ-työkalu voi automaattisesti hakea tuotemalliin dataa toisista tietojärjestelmistä, kuten ERP-, PDM-, CRM-, CAD- ja BI-järjestelmistä. Vastaavasti CPQ-työkalu voi lähettää dataa ym. järjestelmiin. Käyttäjä voi käyttää yhtä työkalua kuitenkin hyötyen useissa tietojärjestelmissä olevista tiedoista.
Konfigurointi
Prosessi, jossa käyttäjä määrittää konfiguraattorin avulla haluamansa tuote- ja palvelukokonaisuuden konfiguraattorin säännöstön asettamissa rajoissa. Konfiguroinnin tuloksena syntyy asiakastarpeiden mukaisesti räätälöity tuotteen, palvelun tai projektin konfiguraatio.
Käyttäjä
CPQ-työkalun käyttäjä voi olla työkalun hankkivan yrityksen, sen jälleenmyyjän tai asiakkaan edustaja. Yrityksen edustajana käyttäjiä voi olla prosessien eri vaiheissa useita, kuten tarjouksen hyväksyvä linjajohtaja, kaupan tekevä myyjä tai tilauksen saava tuotantopäällikkö. Vastaavasti jälleenmyyjällä tai asiakkaalla voi olla useita eri käyttäjiä.
Käyttöliittymä
CPQ-työkalun yhteydessä käyttöliittymällä lähtökohtaisesti tarkoitetaan konfiguraattorin käyttöliittymää. Joillakin CPQ-toimittajilla käyttöliittymä täytyy suunnitella erikseen kiinteäksi, kun taas toisilla se muotoutuu puoliautomaattisesti konfiguraattorin rakentamisen yhteydessä.
Mallintaminen
Prosessi, jonka aikana konfiguraattori rakennetaan CPQ-työkaluun. Mallintamisprosessissa asiakkaalta saadun datan ja työkalun käyttöliittymässä tehtävien valintojen välille luodaan säännöstö. Mallintaminen ei vaadi työkalun ohjelmointia.
Massaräätälöitävä tuote
Modulaariseksi suunniteltu asiakastarpeiden mukaisesti räätälöity tuote (tai palvelu), jonka eri tuotevariaatioilla vastataan useisiin eri asiakastarpeisiin mahdollisimman pienillä kustannuksilla.
Master data
Tarkoittaa sitä datalähdettä, jossa konfiguraattorin käyttämä alkuperäinen data sijaitsee. Master data voi olla asiakastarpeen mukaisesti joko CPQ-työkalussa tai ulkopuolisessa tietojärjestelmässä, kuten ERP- tai PDM-järjestelmässä.
Metadata
Metadata on nimikkeeseen liittyvää alemman tason tietoa, kuten teknistä tietoa, valmistustietoa tai kustannus- ja hintatietoa. Metadatan avulla luodaan säännöstöjä myyntivalintojen ja nimikkeiden välille.
Modulaarinen tuote
Tuote, joka koostuu yksittäisistä moduuleista. Moduuleita vaihtamalla voidaan täyttää yksilöllisiä asiakastarpeita.
Moduuli
Tuotteen tai palvelun vakioitu osa tai osakokonaisuus, joka kuuluu laajempaan tuote- tai palvelukokonaisuuteen ja jolla on vakiorajapinta. Moduuleita vaihtamalla tuotteesta voidaan luoda eri variaatioita.
Myyntikanava
Myyntikanava tarkoittaa sitä tahoa, jonka välityksellä myytävä tuote tai palvelu tavoittaa asiakkaan. Myyntikanavaan voi kuulua mm. yrityksen omia myyjiä, jälleenmyyjiä, partnereita, tukkukauppoja tai Internetissä oleva verkkokauppa. Myyntikanava voi olla joko kansallinen tai kansainvälinen.
Myyntikonfiguraattori
Ohjelmisto, jonka avulla myyntivalintoja tekemällä myydään, suunnitellaan ja tilataan massaräätälöitäviä tuotteita tai palveluita. Myyntikonfiguraattorista käytetään joskus myös termejä CPQ-työkalu ja tuotekonfiguraattori vaikkakin tuotekonfiguraattori on edellä mainittuja paljon suppeampi työkalu.
Myyntirakenne
Tarkoittaa tuotteen tai palvelun niitä osia tai osakokoonpanoja, jotka myynnin näkökulmasta ovat keskeisessä asemassa. Myyntirakenteeseen tyypillisesti kuuluu tuotteen tai palvelun ylätason osia, kuten auton rengas, joka puolestaan saattaa sisältää useita alatason osia, kuten vanne ja mutterit.
Myyntivalinta
Konfiguraattorin käyttöliittymässä käyttäjän tekemä valinta, joiden tuloksena haluttu tuotekonfiguraatio muodostuu.
Nimike
Jokainen tuote tai palvelu ja niiden osa, komponentti ja osakokoonpano on tietojärjestelmässä omana nimikkeenä, jolla on yksilöllinen nimiketunnus.
Ohjelmistolisenssi
Tavallisesti ohjelmiston hankintahetkellä maksettava lisenssimaksu, joka oikeuttaa ohjelmiston käyttöön erikseen määritellyksi ajaksi. Lisenssimaksu voi olla kertaluontoinen tai määräaikainen.
Pilvipalvelu
Palvelu, jossa jokin palvelu, ohjelmisto tai tietokanta on käytettävissä Internetin kautta. Pilvipalvelu voi olla ilmainen tai maksullinen. Käyttäjän ei tarvitse omistaa palvelun tuottamiseen tarvittavaa laitteistoa. Kts. myös ”SaaS-palvelu”.
Rajapintamoduuli
Ohjelmistomoduuli, jonka kautta CPQ-työkalu voidaan integroida muihin tietojärjestelmiin.
Rajoitepohjainen
Yksi CPQ-työkalun toimintaperiaatteista, jonka avulla myyntivalintojen ja tuotenimikkeiden välille luodaan säännöstöä. Rajoitteet ovat kaksisuuntaisia asettaen valinnoille ja tuotenimikkeille raja-arvoja, joiden rajoissa kyseiset arvot ovat mahdollisia.
SaaS-palvelu
SaaS tulee sanoista Software as a Service. Tarkoittaa Internetin yli toimitettavaa palvelua, joka perinteisesti hinnoitellaan kuukausihintaisena SaaS-palvelumaksuna. Tällöin CPQ-työkalu voidaan asentaa toimittajan tai kolmannen osapuolen palvelinympäristöön. Kts. myös ”Pilvipalvelu”.
Säännöstö
Viittaa tuotemalliin rakennettavaan säännöstöön. Se on äly, joka käsittelee myyntivalintojen ja tuotetiedon välisiä riippuvuuksia. CPQ-työkaluissa säännöstö luodaan käyttäen pääasiassa joko sääntöjä ja/tai rajoitteita.
Sääntöpohjainen
Yksi CPQ-työkalun toimintaperiaatteista, jonka avulla myyntivalintojen ja tuotenimikkeiden välille luodaan säännöstöä. Säännöt ovat yksisuuntaisia ja muotoa, että jos valitaan A, niin joko sallitaan, kielletään tai asetetaan oletusarvoiseksi B.
Toimintaperiaate
Viittaa CPQ-työkalun käyttämään tapaan luoda säännöstöjä konfiguraattorissa olevien myyntivalintojen välillä. Yleisimmät tavat ovat sääntöpohjainen ja rajoitepohjainen. CPQ-toimittajat käyttävät tuotteessaan eri toimintaperiaatteita.
Tuotekonfiguraatio
Konfiguroinnin tuloksena muodostuva asiakastarpeiden mukainen yksilöllinen tuote tai palvelu. Edellyttää tuotteelta ainakin jonkin asteista modulaarisuutta.
Tuotekonfiguraattori
Työkalu, jolla konfiguroidaan tuotteita tai palveluita valitsemalla toisiinsa yhteensopivia tuotekomponentteja ja moduuleita. Tuotekonfiguraattorit, ml. ERP-järjestelmien päälle rakennetut työkalut, eroavat CPQ-työkaluista mm. siten, että tuotekonfiguraattorit eivät sisällä tuotteiden tarjousprosessia. Täten tuotekonfiguraattori on CPQ-työkalua suppeampi työkalu.
Tuotemalli
Asiakkaan tuotetiedon pohjalta CPQ-työkalun mallinnustyökaluun rakennettava tuotemalli, johon tuotteeseen liittyvä data ja myyntivalintojen väliset säännöstöt laitetaan. Tuotemallin seurauksena muodostuu valmis konfiguraattori.
Tuoterakenne
Tarkoittaa tuotteen osista ja osakokoonpanoista koostuvaa hierarkista rakennetta, josta ilmenee osien suhteet toisiinsa nähden.
Tuotetieto
Kaikki tuotteen suunnittelussa, valmistuksessa ja myynnissä tarvittava tuotteeseen liittyvä tieto, joka voi olla luonteeltaan dokumentoitua tai hiljaista. Tuotetieto koostuu datasta, ja se voi olla esimerkiksi tuotteen komponentteihin, myyntivalintoihin tai niiden välisiin säännöstöihin liittyvää tietoa. Sitä ylläpidetään joko CPQ-työkalussa tai siihen integroiduissa muissa tietojärjestelmissä. Kts. myös ”Data”.
Tuotevariantti
Tarkoittaa eri versioita samasta päätuotteesta. Jokainen tuotevariantti on kuitenkin oma yksilöllinen tuotteensa. Tuotevariantti eroaa tuotekonfiguraatiosta siten, että se ei välttämättä ole modulaarinen tuote. Tuotevariantista käytetään myös termiä tuotevariaatio.