Sivusto ei toimi oikein koska javascript ei ole käytössä. Ota javascript käyttöön selaimessasi. Ohjeet »

Cloud_based_sales Design_automation Device_independent Document_generator Guided_selling Master_data Multi_language Offline_configurator Price_manager Product_modelling Product_selector Project_sales Quote_manager Sales_channel_management Wide_range_integrations Visualizer

Summium CPQ

Summium CPQ-järjestelmä tehostaa tarjous-tilausprosessia erityisesti myynnin, tuotekehityksen, ja valmistuksen välisen virtaviivaisemman viestinnän kautta. Lisäksi Summium CPQ on täysin integroitavissa kaikkiin yleisimpiin tietojärjestelmiin. Se vähentää myyjien teknisen osaamisen merkitystä sekä mahdollistaa virheettömän ja yhtenäisen hinnoittelun ja tarjousdokumentaation koko myyntikanavassa.

Laajat tuoteominaisuudet

Projektimyynti

Tuote- ja palvelukokonaisuuksien konfigurointi

Ohjaava myynti

Tyytyväisempi asiakas helpommalla myynnillä

Hinnoittelutyökalu

Keskitetty hinnoittelun hallinta

Tarjoustyökalu

Yhtenäiset tarjoukset nopeasti

Dokumentti-
generaattori

Laadukas ja yhtenäinen dokumentaatio

Myyntikanavien hallinta

Myös jälleenmyyjille ja partnereille

Visualisaattori

Havainnekuvat käyttöliittymään ja dokumentteihin

Kaikki päätelaitteet

Oma käyttöliittymä mobiililaitteille

Laaja liityntävalikoima

Integroidu muihin tietojärjestelmiin

Pilvipalvelu

Käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta

Monikielisyys

Käytä omalla äidinkielelläsi

Master Data

Oikea tieto oikeassa järjestelmässä

Mallinnus ja ylläpito

Tuotetiedon ja säännöstön hallinta

Offline konfiguraattori

Myös ilman Internet-yhteyttä

Summium CPQ -työkalun patentoitu projektimyynnin konfiguraattori mahdollistaa yksittäisten tuotteiden ja palveluiden lisäksi useista eri tuotteista ja palveluista koostuvien projektien konfiguroinnin, hinnoittelun ja tarjoamisen. Myös projektin sisäisten tuotteiden välille voidaan muodostaa keskinäisiä sääntöjä, jolloin jonkin tuotteen tai tuotekokonaisuuden konfigurointi vaikuttaa toisen tuotteen tai tuotekokonaisuuden konfigurointiin tai hinnoitteluun.

Projektikokonaisuudelle voidaan liittää tuotekohtaisten tietojen lisäksi myös projektikohtaisia optioita, palveluita, vastuita, kustannuserittelyjä ja hintatietoja. Summium CPQ:n käyttöliittymässä projektista voidaan näyttää yhteenveto, mikä helpottaa kokonaisuuden suunnittelua ja hahmottamista. Kun projektikokonaisuuden konfigurointi on saatu päätökseen, voidaan se sisällyttää yhteen kokonaistarjoukseen ja saattaa aina tilaukseen saakka.

Ohjaava myynti avustaa myyjiä askel askeleelta ohjaavien kysymysten ja myyntivalintojen perusteella tarjoamaan asiakkaan tarpeeseen kulloinkin parhaiten soveltuvan tuote- ja palvelukokonaisuuden. Ohjaava myynti etenee asiakastarve- eikä tuotelähtöisesti.

Tällöin myyjän ei välttämättä tarvitse todella syvällisesti tuntea myytävän tuotetarjoaman kaikkia teknisiä yksityiskohtia ja soveltuvia kombinaatioita. Myöskään asiakkaan ei tarvitse todella tarkkaan tuntea kohteena olevaa tuotetarjoamaa osatakseen valita itselleen parhaiten soveltuvan vaihtoehdon.

Ohjaava myynti voidaan toteuttaa yhdistämällä asiakastarpeet tuotenimikkeisiin, jolloin halutut asiakastarpeet täyttyvät vain määrätyillä tuotenimikkeillä ja niiden ominaisuuksilla. Lisäksi asiakastarpeet täyttävä tuote- ja palvelukokonaisuus voidaan optimoida esimerkiksi tuotantokustannusten, hinnan tai toimitusajan mukaan.

...

Ohjatun myynnin opas

Suomeksi (pdf)

Lataa

Perinteisesti myyjä kysyy asiakkaalta tuotelähtöisiä kysymyksiä, kuten

Minkä tuotteen asiakas haluaa ostaa?
Kuinka paljon tehoa tuotteessa täytyy olla?
Minkä materiaalivalinnan asiakas haluaa tehdä?
Millaisia tuoteoptioita asiakas tarvitsee?

Ohjaavassa myynnissä myyjä kysyy asiakkaalta asiakastarvelähtöisiä kysymyksiä, kuten

Millaista tavaraa asiakkaan prosessissa liikkuu?
Kuinka paljon tuotetta käytetään vuodessa?
Missä käyttöympäristössä tuotetta käytetään?
Millaisia lopputuloksia tuotteelta edellytetään?

Summium CPQ:n hinnoittelutyökalu on hinnoitteluorganisaation käyttöön tarkoitettu työkalu, jolla hallitaan hintatietoa myyntiorganisaatioiden, partnereiden ja jälleenmyyjien kesken. Säännöstöjen avulla työkalu automaattisesti hinnoittelee myyntivalintojen mukaisen tuote- ja palvelukokonaisuuden tarjoukselle valmiiksi.

Hinnoittelua on mahdollista tarkastella monella eri tasolla, sillä hintoja voidaan käsitellä esimerkiksi tehdashinnastojen, kustannusten, kertoimien tai katteiden kautta. Lisäksi hinnoittelu voidaan toteuttaa eri tavalla omien myyjien, jälleenmyyjien ja partnereiden kesken riippuen myös eri markkina-alueista, maista ja valuutoista.

Summium CPQ:n hinnoittelutyökalun avulla hintapäivitysten tekeminen keskitetysti muuttuvissa markkinatilanteissa on nopeaa ja hallittua, sillä muutokset näkyvät välittömästi kaikille asianmukaisille henkilöille.

Summium CPQ -työkalu automaattisesti muodostaa tehdyn konfiguraation mukaisen tarjouksen tarvittavine liitetietoineen. Tarjousdokumentaatio voi sisältää useita dynaamisesti muodostuvia kaupallisia ja teknisiä dokumentteja. Käyttäjän on myös mahdollista manuaalisesti lisätä tarjoukseen liitedokumentteja ja muokata tarjouspohjaa sekä lisätä siihen mm. yksilöllisiä kommentteja, asiakas- ja lähettäjätietoja sekä tarjousehtoja.

Tarjouksen elinkaaren aikana tarjouksen status on mahdollista muuttaa luonnoksesta tarjoukseksi ja edelleen tilaukseksi, menetetyksi tarjoukseksi tai joksikin muuksi asiakastarpeen mukaisesti. Käytettävissä olevia dokumentteja voidaan muuttaa status- tai käyttäjäprofiilikohtaisesti.

Sähköpostitoiminnallisuus mahdollistaa tarjouksen vaivattoman lähettämisen esimerkiksi esimiehen tai tehtaan hyväksyttäväksi ennen tilauksen allekirjoittamista. Lopuksi tarjouksen voi tallentaa Summium CPQ:hun tai tarvittaessa ulkoiseen tietojärjestelmään, jolloin eri versiot jäävät talteen mahdollista myöhempää käyttöä varten.

Summium CPQ -työkalu luo myynnin, valmistuksen sekä johdon tarvitsemat dokumentit käyttäen sisäänrakennettua dokumenttigeneraattoria. Dokumentaatio voi sisältää useita myyntivalintojen perusteella dynaamisesti muodostuvia dokumentteja, kuten tarjouspohjia, tuotteiden osaluetteloita, kytkentäkaavioita ja muita teknisiä tuote-erittelyitä. Lisäksi dokumentaatio voi sisältää toimitusprojektin sisällön kuvauksen vastuineen, laitekokonaisuuksia havainnollistavia kuvia sekä yrityksen sisäistä käyttöä palvelevia kustannus- ja tuotto-odotuslaskelmia.

Dokumenttien sisältö muodostuu konfiguraattorin tuotemalleissa olevista ja master datasta tulevista tiedoista, dokumenttipohjista, dokumenttien hallintajärjestelmästä, asiakas-, käyttäjä- ja osapuolitiedoista sekä kaupallisista tarjoustiedoista. Summium CPQ tukee muun muassa Microsoft Office -, PDF-, SVG-, RTF-, XML-, TXT-tiedostomuotoja.

Summium CPQ -työkalun avulla myynti- ja jakeluverkosto saavat halutessa yhtenäisen ilmeen, sillä samalla työkalulla voidaan hallita koko verkoston sisäistä hinnoittelu-, myynti-, tilaus- ja jakeluprosessia sekä ulkoista rajapintaa aina loppuasiakkaalle saakka. Summium CPQ mahdollistaa myyntidokumentaation oikeellisuuden välittämällä reaaliajassa tarvittavan ajantasaisen tuotetiedon koko myynti- ja jakeluverkoston käyttöön. Lisäksi Summium CPQ:n avulla voidaan helposti hallita uusien tuotteiden lanseerauksia globaalisti.

Työkalun käyttöoikeuksia ja käyttöliittymänäkymää voidaan rajata eri käyttäjäryhmien välillä mm. profiilikohtaisten oikeuksien kautta. Tällöin esimerkiksi hinta- ja katetiedot saadaan näkymään eritavalla sisäisten ja ulkoisten myyjien kesken. Vastaavasti myytävää tuotevalikoimaa voidaan muuttaa esimerkiksi jälleenmyyjä- tai aluekohtaisesti.

Summium CPQ -työkalu voi hyödyntää kuvia useisiin eri tarkoituksiin. Käyttäjä voi tehdä valintoja käyttöliittymässä suoraan kuvasta klikkaamalla, mikä lisää valintojen havainnollisuutta ja visualisuutta. Lisäksi yksittäisten valintojen taakse voidaan laittaa kuvia tai informatiivista tekstiä havainnollistamaan ja helpottamaan käyttäjän tekemiä valintoja.

Työkalu voi myös piirtää tuote- ja palvelukokonaisuuksista myyntivalintojen seurauksena dynaamisesti tuotettuja kuvia, kuten havainne-, mitta- ja layoutkuvia sekä erilaisia teknisiä piirustuksia ja kytkentäkaavioita. Nämä tuovat informatiivisen lisäarvon myyntitapahtumiin, dokumentteihin ja tuotannolle.

Lisäksi tuotteen konfigurointi voidaan tehdä suoraan 3D-kuvasta klikkaamalla. Kuvaa on mahdollista liikutella ja zoomata mieluisaan kuvakulmaan. Valmis 3D-kuva siirtyy automaattisesti tarjousdokumentille haluttuun kohtaan. SVG-generaattori voi käyttää hyväkseen CAD-kuvia tai muilla suunnittelujärjestelmillä tuotettuja 2D- tai 3D-kuvia.

Summium CPQ on selainpohjainen työkalu, joka toimii kaikilla päätelaitteilla ja kaikissa selaimissa ilman erikseen asennettavia tukiohjelmia. Mobiililaitteille on suunniteltu oma käyttäjäystävällinen käyttöliittymä, joka skaalautuu käyttäjän näytön koon mukaisesti. Näin myyntiorganisaatio voi nopeasti reagoida asiakkaiden tarpeisiin sekä tehdä myyntityötään tehokkaasti ajasta ja paikasta riippumatta.

Summium CPQ -työkalussa on dynaaminen rajapintamoduuli, jonka avulla se voidaan integroida kaikkiin yleisimpiin yritystietojärjestelmiin, kuten ERP-, PDM-, CRM-, CAD- ja BI-järjestelmiin. Tällöin Summium CPQ voi joko hakea tietoa näistä järjestelmistä tai lähettää sitä niihin. Muista tietojärjestelmistä haettava tieto on tyypillisesti lähtöarvojen perusteella laskettuja numeerisia arvoja, dokumentteja tai parhaiten soveltuvia komponentteja. Lisäksi Summium CPQ:hun on rakennettu MS Excel -rajapinta, jolloin dataa voidaan automaattisesti siirtää järjestelmästä toiseen.

Suorituksen aikana Summium CPQ voi käyttää muita järjestelmiä reaaliajassa, jolloin voidaan hyödyntää esimerkiksi ulkoisia CAD-järjestelmiä, toimittajien komponenttien hakujärjestelmiä tai mallinnus-, lujuuslaskenta- ja mitoitussovelluksia. Liitynnät muihin tietojärjestelmiin on toteutettu useimmiten WebService-tekniikalla.

Summium CPQ -työkalu on saatavissa SaaS-pilvipalveluna, jolloin se on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Työkalun käyttöönotto on nopeaa eikä vaadi asiakkaalta erillisiä laite- ja ohjelmistoinvestointeja, jolloin myös huolet päivityksistä ja ylläpidosta väistyvät.

Tarjoamme asiakkaalle Wapice Oy:n palvelinympäristön käyttöä, mutta halutessaan asiakas voi hankkia Summium CPQ -työkalun myös kolmannen osapuolen tarjoamaan palvelinympäristöön.

Summium CPQ on aidosti monikielinen työkalu, sillä käyttöliittymän, tuotemallien ja dokumenttien kieliä voidaan hallita Summium CPQ:n kielenkääntötyökalulla. Eri kieliä on mahdollista myös sekoittaa esimerkiksi siten, että generoitavat dokumentit ovat erikielisiä kuin käyttöliittymä. Tällöin konfiguraatio voidaan tarvittaessa tehdä käyttäen myyjän äidinkieltä, kun taas tarjous voidaan lähettää asiakkaan äidinkielellä.

Kohdemaassa tehokkaan myyntityön tekeminen usein vaatii paikallisen kielen käyttämistä, ja siten monikielisyys on välttämätön vaatimus nykyaikaisessa työkalussa. Monikielisyytensä ansiosta Summium CPQ soveltuu hyvin myös globaalin myyntiverkoston työkaluksi.

Summium CPQ -työkalu toimii tehokkaana myynnin master datan ja muun tuotetiedon sijoituspaikkana. Tosin master data voidaan sijoittaa yrityksen tarpeiden mukaisesti myös muihin tietojärjestelmiin, jolloin Summium CPQ ja kyseiset tietojärjestelmät integroidaan tarvittavilta osin keskenään. Tällöin olemassa olevaa master dataa voidaan tehokkaasti hyödyntää myynnin tarpeisiin kuitenkaan kopioimatta tietoa kahteen eri järjestelmään. Kun master dataa haetaan muista tietojärjestelmistä, voidaan siihen lisätä esimerkiksi myynnillistä tietoa säilöttäväksi Summium CPQ:hun. Tällä mahdollistetaan oikean datan säilyttäminen niille kuuluvissa järjestelmissä.

Asiakastarpeiden mukainen konfiguraattori tuotemäärittelyineen ja säännöstöineen rakennetaan Summium CPQ:hun erillisellä käyttäjäystävällisellä ja graafisella mallinnus- ja ylläpitotyökalulla. Rakennamme tai autamme asiakkaitamme osittain itse rakentamaan tuotemallit, joiden pohjalta konfiguraattori syntyy.

MS Excel -rajapinnan ansiosta asiakas voi itse syöttää tuotedatan tekemäämme pohjaan, josta se voidaan automaattisesti siirtää Summium CPQ:hun. Tämä säästää asiakkaan kustannuksia työkalun hankinnan osalta ja usein myös nopeuttaa työkalun hankintaprosessia.

Tuotemalli rakennetaan aina helppoa ylläpidettävyyttä silmällä pitäen, jolloin tuotetiedon päivittyessä säännöstöihin ei tarvitse tehdä muutoksia. Konfiguraattorin käyttöliittymä muodostuu prosessin aikana automaattisesti ilman ohjelmointia, vaikkakin käyttöliittymää on mahdollista muokata haluamansa näköiseksi.

Summium CPQ -työkalu on myyntiorganisaation käytettävissä offline-tilassa myös ilman Internet-yhteyttä. Tehdyt muutokset päivittyvät tietokantaan, kun työkalu seuraavan kerran yhdistetään Internetiin. Offline-toiminnallisuuden aikana käyttäjä voi käyttää työkalua normaalisti kuten online-tilassa. Tosin integraatioita, joissa Summium CPQ reaaliaikaisesti hakee tietoa ulkoisesta tietojärjestelmästä konfiguraation tueksi, ei voi luonnollisesti hyödyntää Internet-yhteyden puuttuessa.